Euroskilt

Søkeresultat

Kategorier

apenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer, levering av tjenester og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Her kan du lese hvordan Saferoad Traffic forholder seg til og jobber med åpenhetsloven.

Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport, som skal publiseres minst en gang i året. Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft 1. juli 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Redegjørelsen er publisert på våre websider: Aktsomhetsvurdering - Åpenhetsloven 2023

Saferoad Traffic har stort fokus på ansvarlig innkjøp, og vi har forpliktet oss til at vi alltid skal ivareta miljø, arbeidstakeres rettigheter, samt være i henhold til lover og regler. Saferoad Traffic er en del av Saferoad konsernet og følger dermed Saferoad sine retningslinjer for innkjøp og leverandørkontroll. Det benyttes en egen "Supplier Code of Conduct (SCoC)"i tillegg til Saferoad’s "Code of Conduct (CoC)”.

Les mer her:
Ethical standards
CoC
SCoC

Alle leverandører skal akseptere og overholde Supplier Code of Conduct.

Aktsomhetsvurderinger

Saferoad har laget en retningslinje for håndtering av åpenhetsloven samt etablert en egen rutine for å håndtere aktsomhetsvurdering av tredjeparter (Third-Party Risk Management Procedure).

Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess. Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Gjennom prosessen forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge og redusere negative effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som skjer i vår leverandørkjede eller hos våre samarbeidspartnere.

Leverandørkjeden til Saferoad Traffic har mange ledd og underleverandører som igjen har sine leverandørkjeder. Saferoad Traffic har en risikobasert tilnærming for at vi skal være i samsvar med Åpenhetsloven formål og aktsomhetsvurderinger.

Informasjonsplikt

Fra 1. juli 2022 har du og alle, ved skriftlig forespørsel, rett på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt, og for enkeltvarer eller tjenester.

Velkommen til å ta kontakt om dette!

Du kommer lettest frem ved å sende e-post til: apenhetsloven@saferoad.no

Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.