Euroskilt

Søkeresultat

Kategorier

Kvalitet og ytre miljø

MILJØPOLITIKK

Vi skal drive vår bedrift på en slik måte at miljøet blir minst mulig belastet. Ved å følge pålagte lover og forskrifter jobber Saferoad Traffic for å kontinuerlig forbedre vår miljøprestasjon.

FN sine bærekraftsmål

Agenda 2030 er 17 globale mål for bærekraftig utvikling med sikte på å utrydde fattigdom, stoppe klimaendringer og skape fredelige og sikre samfunn.

I Saferoad Traffic har vi valgt å sette søkelyset på mål 3, 9 og 12:

Mål 3: God helse og livskvalitet

Mål 3 handler om å sikre sunne liv og fremme trivsel for folk i alle aldre. Dette inkluderer blant annet å redusere tallet på omkomne og skadde i vegtrafikken. (Ref. delmål 3.6).

Vi jobber aktivt både med produktene våre og kunnskapen vår for å skape tryggere veier. I tillegg til å hjelpe kundene våre med å velge det mest passende produktet for prosjektet deres, deler vi også vår kunnskap gjennom seminarer, i sosiale medier og til myndighetene.

Saferoad Traffic utvikler skilt og løsninger for å redusere antall ulykker på vei både for mennesker og dyr.

Ved å levere høykvalitetsprodukter som er laget for å øke trafikksikkerheten, og ved å dele vår kunnskap, ønsker vi å øke sikkerhetsnivået på og langs vei.

Mål 9: Bærekraftig industri, innovasjon og infrastruktur

Mål 9 handler om å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

I Saferoad Traffic oppfordrer vi våre medarbeidere til å komme med innspill og nye ideer for å utvikle eksisterende eller nye prosesser og produkter. Dette fører til produktforbedringer samt mer effektive og sikrere rutiner.

De seneste årene har vi hatt flere forbedrings prosjekt igangsatt og som har vært drevet av våre ansatte. Det nevnes nye produksjons linjer på Vingrom og forbedrede ordreprossesser. Økt fokus på kvalitetsarbeid og registrering/oppfølging av forbedringsforslag.

Mål 12: Bærekraftig forbruk og produksjon

Mål 12 handler om å sikre strukturer som bidrar til mer bærekraftig forbruk og produksjon. Det handler blant annet om å handtere kjemikalier og farlig avfall på en ansvarlig måte, redusere mengden avfall og bruke bærekraftige metoder i produksjon og bærekrafts rapportering.

Vi har alltid optimalisert produktene våre. Vi gjør dette selvsagt for at kundene skal få et produkt som fungerer best mulig, men også slik at produktet ikke trenger å være unødvendig solid. På den måten unngår vi å bruke mer materialer enn nødvendig og sparer både unødvendig materialer og vekt under transport.

Saferoad Traffic resirkulerer en mengde av produkter inkludert trafikkskilter.

Alle metaller kan smeltes om og om igjen uten at kvalitet og opprinnelige egenskaper forringes. Sammenlignet med ny produksjon gir resirkulering store økonomiske og miljømessige fordeler.

sørger for at gamle skilter blir nye skilter eller fortsetter sitt livsløp innenfor annen produksjon.

Miljøgevinstene ved gjenvinning av aluminiums skilter og andre metaller viser seg spesielt i form av redusert energibruk. For aluminium spares det 94% og for jern 74% sammenlignet med primærproduksjon. I tillegg skånes miljøet for forurensning av luft og vann – og ikke minst bevares verdifulle metaller for senere generasjoner.

Våre kunder kan være trygge på at innleverte gamle skilter vil fortsette sitt livsløp og hjelpe til med å skape et bærekraftig samfunn

I tillegg jobbar vi for å sikre at det blir minst mulig avfall og gjøre prosessene våre så effektive og miljøvennlige som mulig.

Saferoad Traffic sine miljømål 2023-2024
Hovedmål:
• Vi skal redusere avfallsmengden.
• Vi skal redusere energibruken.
• Vi skal kontinuerlig vurdere substitusjon av farlige kjemikalier
• Vi skal avgrense støy til omgivelsene.
• Vi skal jobbe for bærekraftige løsninger som for eksempel Bigbelly avfallsdunker.
• Iverksette kartlegging og generering av EPD (Environmental product declaration).

Delmål:
• Redusere avfallsmengden.
• Energibruken skal reduseres.
• Alle biler som byttes ut i 2023 skal være lavutslippsbiler (Hybrid/El bil), der det er mulig.
• Sørge for 100% gjenvinning av stål- og aluminiumsavfall.
• Vi skal jobbe tettere med leverandører av avfallstjenester.

ISO 14001 - Sertifisering av ledelse for miljø
Siden år 2020 har Saferoad Traffic vært miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Dette er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Denne satsningen underbygger Saferoad Traffic sin satsning på bærekraftig drift og miljøtiltak i hverdagen. Sertifiseringen betyr at vi har et styringssystem på plass for å minimalisere negativ miljøpåvirkning på en strukturert og systematisk måte. Dette legger til rette for en bærekraftig vekst der vi heile tiden har fokus på hvordan vi kan redusere påvirkningen av miljøet, både nå og i framtiden.


KVALITETSPOLITIKK

Med kunden i fokus skal Saferoad Traffic være best på markeds-, produkt- og tjenesteutvikling for å oppnå lønnsom vekst. I vår organisasjon skal det være målrettet og systematisk kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring.

Kvaliteten på våre produkter og tjenester skal møte våre kunders- og øvrige interesseparters krav, herunder gjeldende myndighetskrav.

Vi er motivert av resultater og vil kontinuerlig forbedre våre produkter og tjenester.

Vi skal forbedre vår lønnsomhet gjennom effektiv og kostnadsbevisst utførelse av vårt arbeid.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Ved å sikre de ansattes helse og trivsel gjennom nulltoleranse for skader og ved å rette fokus på arbeidsmiljøforbedringer, vil bedriftens produktivitet, kvalitet, konkurransefortrinn og lønnsomhet øke.


Last ned:
Kvalitetspolitikk
Miljøpolitikk

Kvalitetspolitikk

Med kunden i fokus skal Saferoad Traffic være best på markeds-, produkt- og tjenesteutvikling for å oppnå lønnsom vekst. I vår organisasjon skal det være målrettet og systematisk kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring.Miljøpolitikk

Saferoad Traffic skal drive sin virksomhet på en slik måte at miljøet i minst mulig grad blir belastet. Vi vil følge pålagte lover og forskrifter, og jobbe for kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon.