Euroskilt

Søkeresultat

Kategorier

Arbeidsvarsling og vegsikring

Forsiktighet, sikkerhet, nøyaktighet og varsling er viktige stikkord når man arbeider på vei. Et godt system for arbeidsvarsling er viktig for sikkerheten til både veiarbeidere og trafikanter.

For veiarbeidere utgjør trafikken en stor fare ved at de kan bli påkjørt under utførelsen av selve arbeidet. Disse farene kan reduseres betraktelig med riktig og god varsling på arbeidsstedet. Arbeidsvarsling må planlegges og utføres med nøyaktighet og man må bruke varslingsutstyr som gir god oppmerksomhet. Hvem kan jobbe på vei? Vegloven sier at det er ingen som har lov til å arbeide på, under, over eller ved offentlig vei uten tillatelse fra vegmyndighetene.

For å kunne være "ansvarshavende" på et arbeidssted krever veimyndighetene at man skal ha vært igjennom og bestått et godkjent tolv timers kurs i arbeidsvarsling.

Andre som skal utføre arbeid på vei må ha minst et seks timers kurs, og alle som skal foreta manuell dirigering på vei skal ha gjennomgått eget kurs i dette, forutsatt at de fra før minst har gjennomført et obligatorisk seks timers kurs i arbeidsvarsling.

Trafikkskilt
Generelle funksjonskrav for faste trafikkskilt gjelder også for skilt, oppsettingsutstyr og fundamenter som benyttes til arbeidsvarsling. Alle skilt skal ha refleksfolie klasse 3 og folien skal tilfredsstille alle krav som stilles til folie på faste skilt.

Varsling Hensikten med varsling er å gi trafikantene beskjed om at det foregår veiarbeid, og om hvordan kjøreadferden må tilpasses deretter. Euroskilt fører utstyr innenfor varsling som kjegler, hindermarkeringer og trafikksylindre.

Sikring
Hensikten med sikring er å sikre arbeidsområdet slik at verken arbeidere eller trafikanter kommer til skade dersom varslingen ikke blir etterfulgt. Sikring skal komme i tillegg til varsling. Euroskilt har mange produkter innenfor sikring.

Brosjyre

Skilting


Tversgående sikring


Langsgående sikring


Varslingsutstyr


Sikring av myke trafikanter


Trafikkregulering


SafeSound - lydabsorberende støyskjerm


Støtputer, fastmonterte: QuadGuard og Crashguard®